Welcome

To The Voice of Good News

Our Hmong Christian Radio station is located in Saint Paul, Minesota, USA. We are broadcasting Christian songs, praises, and sermons to the Hmong people all around the world. So, they will hear and know about our God Lord Jesus Christ.

Zoo Sab Txais Tog Mej Txhua Tug

Peb lub xuv tooj cua Hmoob ntseeg Vaajtswv nuav yog ua nyob rua ntawm Saint Paul, Minesota, tebchaws America. Peb qha txug Vaajtswv txuj lug, peb tso nkauj, tso lug txaj tuaj txhawb mej suavdlawg tug zug. Hab, rua peb ib tsoom Hmoob nyob thoobqaab ntuj kuas lug paub peb tug Vaajtswv Yexus.

Click the arrow to listen to our station.
When you click the arrow, just click open to listen.

Click below for mobile users

mobile-1