About Us

Pastor Yang

I am Pastor Yang

My parents were christian before I was born. They were only christian but they did not know about being born again in the Spirit, but God still love me. He changed my life in 1990 when he called me to his ministry. I am so proud to preach his words and serve him. Praise God.

Kuv yog X.F. Txooj Rwg Yaaj

Kuv nam kuv txiv ib txwm lawb dlaab thaum kuv tsi tau yug lawm. Puab tsuas yog lub npe lawb dlaab xwb tsi paub yug dlua tshab ntawm Vaajtswv tug ntsujplig.Le ntawv los Vaajtswv tseem hlub kuv kawg Nwg hu kuv hab hloov kuv lub neej xyoo 1990 lug ua nwg ib tug tubkhai . Kuv txaus sab heev qha nwg txuj lug hab ca nwg siv kuv. Kuv ua Vaajtswv tsawg.

 

Mony

I am sister Yang.

I thank God for his love. In 1989 God called me to serve him. He changed my life forever. I love and serve him to this day. Every day I minister his words through my songs. I hope that God will bless and touch people’ s heart with the love of Jesus Christ.

Kuv yog nam X.F. Txooj Rwg Yaaj

Kuv ua Vaajtswv tsaug rua nwg txuj kev hlub. Txij thaum 1989 Vaajtswv tau hu kuv lug ntseeg.
Nwg muab kuv lub neej hloov dlua tshab, Kuv hlub nwg hab ca nwg siv kuv ua nwg teg dlej num lug ntawm lub suab hu nkauj.Kuv ca sab tas Vaajtswv tseem hlub txhua tug hab yuav hloov mej lub sab lug ntawm Tswv Yexus txuj kev hlub.

 

jacob

I am brother Tchou Kue (Txawj tsu kwm),
I was born in 1947 in Laos. I got married in 1968, and became a shaman for about 8 years. I thought that being a shaman was working for God, but I was wrong. In 1977 I decided to become a christian because I found out that the Lord Jesus Christ is the way, the truth and the life. God has changed my life in many ways since 1989 when he called me to serve him by preaching and singing lug txaj.

Kuv yog Txawj Tsu Kwm
Kuv yug xyoo 1947 nyob rua tebchaws Lostsuas Thaus xyoo 1968 kuv yuav quaspuj hab kuv kwj sawv ua ib tug txivneeb. Kuv ua neeb hab saib yaig tau 8 lub xyoo. Kuv xaav tas ua neeb ua yaig yog ua rua Yawmsaub, tabsis tsi yog le ntawv Kuv txav txim sab lug ntseeg Yexus thaus xyoo 1977. Vim kuv paub tas Yawmsaub nwg yog Vaajtswv Yexus. Nwg txhaj yog txuj kev, qhov tseeb hab yog txujsa. Vaajtswv tau hloov kuv lub neej thaus 1989 hab nwg hu kuv ua nwg teg dlej num. Kuv has lug txaj… hab kuv qha nwg txuj lug… Kuv ua Vaajtswv tsaug.